TCELSร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายคุณภาพร่วมยกระดับผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)หรือ TCELS ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ผ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)หรือ TCELS ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายคุณภาพ ร่วมยกระดับผู้ประกอบการ ด้านการแพทย์และสุขภาพ

TCELS เล็งเห็นโอกาสของผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพที่ล้วนมีศักยภาพและความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเข้าถึงทรัพยากรหลากหลายช่องทางในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการประเมินความพร้อม ดังต่อไปนี้ 1) ความพร้อมของการเข้าสู่ตลาดทุน 2) ระดับความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยีตามบริบทการใช้งาน หรือ TRL 3) ดัชนีความพร้อมเชิงพาณิชย์ หรือ CRI และ การเพิ่มความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญา จับคู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการวางแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิต มาตรฐานตามกฎหมาย มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
ในปี 2564 นี้ ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ 4 กลุ่มธุรกิจ คือ 1. กลุ่มเภสัชภัณฑ์ 2. กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3. กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ 4. กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 กันยายน โดยคัดเลือกและประกาศผล 50 กิจการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) Healthcare Life Sciences Foresight ระหว่าง ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2564 ซึ่งผู้ร่วมโครงการจะได้รับ 1) การประเมินความพร้อมด้านต่างๆ ในการเข้าสู่ตลาดทุน 2) การสนับสนุนการปรับปรุงระบบการเงิน บัญชี จากผู้เชี่ยวชาญ 3) โอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการระดมทุนจากเครือข่ายของTCELS และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีความพร้อมสูงที่สุด 5 ลำดับแรก จะได้รับการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับความพร้อมของธุรกิจให้เหมาะสมกับการเข้าสู่ตลาดทุนยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow