"ม.มหาสารคาม"จับมือ"ร้อยเอ็ด"ขับเคลื่อนศักยภาพ“เมืองคนดีเกษตรศรีอัจฉริยะ”SMART101

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ “การขับเคลื่อนศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามเป็นพยานความร่วมมือ ณ ห้องประชุมชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์ และ รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม google meet

สำหรับข้อตกลงและขอบเขตของความร่วมมือ“การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ จังหวัดร้อยเอ็ด จะร่วมมือกันแลกเปลี่ยน ส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 และการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ SMART 101 ให้ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับทักษะให้บุคลากรของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 สนับสนุนให้ชุมชนหรือภาคประชาชนเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการยกระดับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 โดยให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 และ เป็นผู้ให้การสนับสนุนวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ จังหวัดร้อยเอ็ด จะได้บูรณาการและพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการ ให้สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงาน สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ