ทต.เดิดคว้า92.96%ด้านความโปร่งใสประจำปี2564จากสำนักงานป.ป.ช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสะร จังหวัดยโสธรจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสะร จังหวัดยโสธรจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ 3 จังหวัดยโสธร ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะที่ปรึกษาจาก 5สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการและโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ร่วมกันดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 จำนวน 3 ส่วน 10 ตัวชี้วัดประกอบด้วย 1.การปกิบัติหน้าที่ 2.การใช้งบประมาณ 3.การใช้อำนาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการและ 5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต และส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดคือ 6.คุณภาพการดำเนินงาน 7.ประสิทธิภาพการสื่อสารและ 8.การปรับปรุงการทำงาน ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดประกอบด้วย 9.การเปิดเผยข้อมูล และ 10.การป้องกันการทุจริต ซึ่งทั้งหมดตัวชี้วัดทางเทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรได้ 92.96 %ด้านความโปร่งใสประจำปี 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ