ก.ท่องเที่ยวฯชูการท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจBCGตามนโยบายรัฐ

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมีมติเห็น

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมีมติเห็นชอบ แผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายรัฐบาล ตอกย้ำทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน ให้ภาคการท่องเที่ยวมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

โดย แผนกลยุทธ์ ดังกล่าว พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ 2.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3.โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยประกอบด้วย 6 เป้าประสงค์ 10 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด และ 43 กิจกรรมสำคัญ

ทั้งนี้มีประเด็นการขับเคลื่อน จำนวน 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การสร้างความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวสู่ความยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม 2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองกระแสนิยมการท่องเที่ยวยั่งยืน 3. การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากภาคการท่องเที่ยว 4. การลดการใช้ทรัพยากรและของเหลือทิ้ง 5. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซึ่งนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อน BCG ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับนี้ ได้วางวิสัยทัศน์ให้ ภาคการท่องเที่ยวมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG การขับเคลื่อนแผนดังกล่าวจะช่วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย อันจะมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ให้กลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและช่วยกระจายรายได้อย่างทั่วถึงไปสู่ภูมิภาคต่อไป

ด้าน นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต่อว่า แผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อน การท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งจากนี้ต่อไป กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานดังกล่าวในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลและเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในปี 2573

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ