สสท.ผุดโครงการช่วยชาวสหกรณ์-บุคลากรทางการแพทย์รอดพ้นโควิดผ่านสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุดที่ 25 ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งที่ปร

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุดที่ 25 ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้แก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (ฉบับที่…) พ.ศ. … ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้กิจกรรมของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ในปี 2564 ต้องหยุดชะงักลง สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดบางแห่ง ได้รับเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์และเงินอุดหนุนจำนวนน้อย จนไม่เพียงพอ ต่อการจัดงานหรือกิจกรรมในแต่ละปี เมื่อไม่สามารถจัดกิจกรรมในปีดังกล่าวได้ เงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์และเงินอุดหนุนในปีดังกล่าวจะถูกตัดไป เพื่อส่งเสริมสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดให้มีบทบาท และมีส่วนช่วยเหลือต่อสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

สันนิบาตสหกรณ์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสันนิบาตสกรณ์ ว่าด้วยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด พ.ศ.2562 ในประเด็นดังต่อไปนี้

1.สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด สามารถสะสมเงินรายได้ฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรหรือสนับสนุนในแต่ละปีงบประมาณไว้เพื่อดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งของ สสจ.ในปีงบประมาณต่อไปก็ได้
2.สสจ.สามารถนำเงินรายได้ที่รับจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในปี 64 ไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ หรือช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดเชื้อไวรัส โควิด – 19 จังหวัดละไม่เกิน 30,000 บาท
3.สสจ.ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตามข้อที่ 2 โดยทำหนังสือถึงสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมหลักการและเหตุผล มายัง สสท. และจะต้องดำเนินการสนับสนุนฯหรือช่วยเหลือ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ 2564 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จัดสรรงบประมาณพร้อมทั้ง ขอรับบริจาคจากสหกรณ์และทุกส่วน เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ โดยการมอบหน้ากาก N95 ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด 13 จังหวัดตามประกาศของ ศบค.ในรอบแรก ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา”

นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการช่วยเหลือสหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด–19 โดยการจัดกิจกรรม ร่วมแจกอาหาร และน้ำดื่ม ให้แก่สมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ รับมอบโดย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแท็กซี่ จำกัด และบุคคลทั่วไปจำนวน 300 ชุด เพื่อช่วยเหลือชุมชน และสังคม รวมทั้งยังเป็นกำลังใจ ให้สหกรณ์แท็กซี่ผ่านพ้นภาวะวิกฤตโควิด-19 อย่างเร็วที่สุด และเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 “สหกรณ์เอื้ออาทรต่อชุมชน”

ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นไปตาม นโยบายของนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่มีนโยบายว่า “สสท.จะไม่ทิ้งสหกรณ์ใด สหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง” ซึ่งสสท. ยังจะมีโครงการที่เอื้ออาทรต่อสังคมและชุมชน และช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ