ราชกิจจาฯโปรดเกล้าฯให้ขรก.พลเรือนสามัญนายแพทย์ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแห

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง มีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายอภิชาติ รอดสม ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ