ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสโลวัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นางซูซานา ชาปูโตวา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก
กรุงบราติสลาวา

ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสโลวักประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันราบรื่นและเจริญงอกงามที่มีอยู่ระหว่าง ประเทศของเราทั้งสอง จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการค้าและการลงทุน ให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน ของเราทั้งสองเป็นอเนกประการ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ