สหกรณ์สงขลาเปิดเวทีรับฟ้งความคิดเห็นจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์ปี65แบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา ประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นในการจัดทำแผ

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา ประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นในการจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-8 และผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสงขลาทุกแห่งจำนวน 140 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

การประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นและฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาน พ.ศ.2565 เป็นการจัดเวทีการนำเสนอผลการส่งเสริมสหกรณ์ฯในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฟังข้อเสนอแนะจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปปรับประเด็นการส่งเสริมสหกรณ์ฯในแผนปี 65 ให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการสหกรณ์ ซึ่งมีข้อเสนอเรื่องพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้ตระหนักอุดมการณ์สหกรณ์ เพิ่มการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ การให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ของสหกรณ์ ร่วมทั้งการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้เข้มแข็งและในอีกหลายประเด็น รวมทั้งได้ตอบประเด็นหารือ ตอบปัญหาที่พบจากการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มงานวิชาการให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการดำเนินการสหกรณ์ตามกฎหมาย ระเบียบของสหกรณ์ที่ถูกต้อง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับนำข้อเสนอที่ได้จากเวทีไปเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในปี 65 ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป

และทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาขอขอบคุณสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นอย่างยิ่ง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ